پروژه عایق ژاکت حرارتی ( جکتینگ )

فید واتر پمپ نیروگاهی

محل اجرا : سایت نیروگاه ها

  شرح :

عایق ژاکتی جهت فید واتر پمپ نیروگاه ها تهیه و توسط اکیپ مجرب این شرکت نصب گردید