شرکت کاشی مرجان

پروژه : پروژه شرکت کاشی مرجان

محل اجرا : اصفهان کارخانه کاشی مرجان

شرح :

در عایق کاری این پروژه از عایق پتویی جهت کوره ها استفاده شده است.