حضور شرکت جهان عایق پارس در بیست دومین نمایشگاه بین المللی نفت وگاز تهران واستقبال پرشور بازدید کنندگان ومسئولین تراز اول کشوری ازغرفه شرکت .