تلفکس:03142990

مدیریت فروش شرکت:آقای مهندس خدایی داخلی:104

مدیر قسمت عایق سرد:آقای مهندس موحدی داخلی:136

کارشناس فروش عایق سرد:آقای مهندس ابوالقاسمی داخلی:138

کارشناس فروش عایق سرد:آقای مهندس حبیبی داخلی:139

INFO@JAHANAYEGH.COM