تلفکس شرکت:03142990
مدیریت فروش شرکت:آقای مهندس خدایی داخلی:104
کارشناس فروش واحد سرامیک فایبر:خانم مهندس کرمی داخلی:114
info@jahanayegh.com