تلفکس شرکت:03142990
مدیریت فروش شرکت:آقای مهندس خدایی داخلی:104

مدیرقسمت آلومینیوم:آقای مهندس سلیمانی داخلی:115
کارشناس فروش واحد آلومینیوم:آقای مهندس محمدی داخلی:102

info@jahanayegh.com